mysql プロシージャ作成


とりあえず中身はNOW() を呼び出すだけの関数を作る。

  • 作成
mysql> CREATE PROCEDURE hogehoge
    -> SELECT NOW();
  • プロシージャ一覧確認
mysql> SHOW PROCEDURE STATUS;

  • プロシージャ詳細確認
mysql> SHOW CREATE PROCEDURE hogehoge;
  • 実行
mysql> CALL hogehoge;